Gebruiksvoorwaarden

De huidige website is eigendom van , BTW-nummer en gevestigd te

 1. Algemeen
  1. De toegang tot en het gebruik van deze website, evenals alle diensten en inhoud die door deze website worden aangeboden, zijn onderworpen aan de huidige bepalingen en gebruiksvoorwaarden van deze site (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). Daarom raden wij u aan om de volgende Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u deze website gebruikt.
  2. Het gebruik van deze website is vrijwillig en gratis (tenzij anders vermeld op de website voor een bepaalde dienst) en verleent automatisch de status van “Gebruiker” aan iedereen die deze opent, bezoekt, gebruikt of eraan deelneemt. Een dergelijk status impliceert volledige acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u de website niet te bezoeken of te gebruiken.
  3. We behouden ons het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen om wettelijke redenen of vanwege wijzigingen in de dienstverlening of functionaliteiten van de website. Deze Gebruiksvoorwaarden, evenals eventuele wijzigingen daartoe zijn altijd beschikbaar op de huidige website en worden geacht van toepassing te zijn zodra ze gepubliceerd zijn, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. De gebruiker erkent en accepteert dat het zijn/haar verantwoordelijkheid is om deze Gebruiksvoorwaarden van onze website regelmatig te controleren.
  4. Als een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen van kracht.
 2. Informatie, Inhoud en Websitediensten
  1. De huidige website is alleen voor volwassenen. Dus als u onder de achttien (18) jaar, bezoek of gebruik deze website dan niet. In deze zin behoudt zich het recht voor om toegang tot deze website te blokkeren voor Gebruikers onder de genoemde leeftijd.
  2. Deze website biedt een vergelijking van de beste websites en/of applicatie op de markt met betrekking tot verschillende categorieën van diensten en producten in een ranglijst. In die zin bieden wij de Gebruiker nuttige vergelijkende informatie over producten en/of diensten en/of functionaliteiten van de geanalyseerde websites en/of applicaties. Houd er in dit verband rekening mee dat deze website niet alle beschikbare websites op de markt weergeeft.
  3. Onze onderzoekdeskundigen analyseren iedere website en testen iedere applicatie zodat zij hun deskundig oordeel kunnen geven over de producten en/of diensten  en/of functionaliteiten die door hen worden aangeboden. Onze deskundigen vergelijken ook de geanalyseerde websites en/of applicaties met zijn direct concurrenten om een eerlijke rangorder te kunnen bieden.
  4. Onze classificatie wordt bepaald door het subjectieve oordeel van onze onderzoekdeskundigen en onze eigen methodologie die gebaseerd is op de analyse van het marktaandeel van website-exploitanten en/of leveranciers van de applicaties, de reputatie van de diensten en/of producten van de merken die worden geanalyseerd, de succespercentages van elk merk, het algemene belang van de consument en de vergoedingen van bedrijven die op onze ranglijst voorkomen.
  5. kan compensatievergoedingen accepteren van bedrijven die op onze ranglijst staan zodat wij een gratis dienstverlening kunnen verstrekken. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling van de geanalyseerde diensten of producten en dus op de classificatie ervan.
 3. Verplichtingen van de Gebruiker
  1. De Gebruiker moet deze website, de inhoud en de diensten altijd gebruiken in overeenstemming met de huidige Gebruiksvoorwaarden, de huidige geldende regelgeving, de goede zeden en openbare orde. In het bijzonder, maar niet in een beperkende zin, zal de gebruiker niet:
   • Ongepast of ongeoorloofd gebruik maken van de inhoud van onze website, evenals de informatie over de diensten of producten die worden aangeboden op onze website-ranglijst en deze niet gebruiken om zich bezig te houden met activiteiten die illegaal of schadelijk zijn voor de belangen of rechten van derden;
   • Beperken of voorkomen dat een andere Gebruiker deze website gebruikt of hiervan geniet;
   • Enig deel van deze website reproduceren, verspreiden of wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van ;
   • Beveiliging-gerelateerde functies van de website of functies die het gebruik of reproduceren van inhoud verhinderen of beperken of die beperkingen opleggen aan het gebruik van de website omzeilen, uitschakelen of anderszins manipuleren;
   • Informatie, codes of inhoud versturen of verspreiden die de toegang of het normale gebruik van deze website door gebruikers zou kunnen verminderen, verstoren of belemmeren en/of schade zou kunnen veroorzaken aan apparatuur dat eigendom is van (zoals servers of netwerken die zijn aangesloten op de website) of van andere Gebruikers. Dit omvat maar is niet beperkt tot malware, virussen, logische bommen, enz.;
   • Enige inhoud van deze website gebruiken, wijzigen, nabootsen, overdragen (in geval van verkoop, wederverkoop, licentie, sub-licentie, download of anderszins), reproduceren, verspreiden, weergeven of onthullen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ;
   • De gebruiker gaat ermee akkoord om de rechten te respecteren van industriële en intellectuele eigendommen die toebehoren aan en derden.
  2. behoudt zich het recht voor om de toegang te blokkeren van Gebruikers die zich niet aan deze verplichtingen houden om de kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van de huidige website te waarborgen.
 4. Websites en diensten van derden
  1. Deze website bevat links naar websites van derden, waar de Gebruiker de diensten of producten en/of de applicaties kan vinden die vermeld staan op onze ranglijst. Deze derden kunnen onze partners zijn en/of de eigenaren van de websites of applicaties die vermeld worden op onze ranglijst.
  2. In dit verband willen we erop wijzen dat geen enkele controle heeft over de gelinkte websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de diensten of producten, acties, praktijken, inhoud of staat ervan, zoals de kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, nauwkeurigheid en geldigheid. In alle gevallen raden wij Gebruikers aan om onder andere de gebruiksvoorwaarden, algemene contractvoorwaarden of het privacy-beleid van deze websites te controleren voordat ze een transactie of actie met hen uitvoeren.
  3. Uw interactie met een website van een derde en het gebruik van de diensten of aankoop van de producten die hierop worden aangeboden, en het vertrouwen op de derde partij is naar eigen goeddunken en risico van de Gebruiker. Daarom is  vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van de website of de diensten of de aankoop van producten van derden of hun interactie met hen. Dus mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot dergelijke websites of diensten of producten, moet u contact opnemen met de eigenaren van de betreffende websites.
  4. Deze website kan ook links bevatten waarmee de Gebruiker informatie en/of de inhoud van onze website op andere website en/of social media netwerken kan delen of plaatsen. geeft alleen toestemming voor verwijzingen naar haar inhoud en informatie op andere website en/of social media netwerken, mits deze vermeldingen (i) respectvol zijn jegens ons en onze diensten, in overeenstemming met de regels van gezonde kritiek en/of de bepalingen van toepasselijke wetgeving en (ii) in geen geval inbreuk maken op onze industriële of intellectuele eigendomsrechten, zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 5. Opschorting van Toegang tot de Website
  1. behoudt zich het recht voor om de toegang tot en/of het gebruik van de Website tijdelijk of permanent te beperken voor een Gebruiker in de volgende situaties (maar niet beperkt tot):
   • Wanneer de Gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt
   • Wanneer de Gebruiker een deel van de website op ongepaste wijze gebruikt
   • Wanneer een beveiligingsfout of ongeautoriseerde toegang tot de website wordt gedetecteerd
  2. Als u bezwaar hebt tegen enige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of daaropvolgende wijzigingen daarvan, of als u ontevreden bent over onze website op welke manier dan ook, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruiken van onze website.
 6. Beperking van Garanties en Aansprakelijkheid
  1. Het gebruik van de website is voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen, vertragingen, fouten of weglatingen zal worden onderhouden om redenen waarover zij geen controle hebben, en voor mogelijke schade die kan worden veroorzaakt door derden door ongeoorloofde inbreuken waarover geen controle heeft. Daarom wordt de inhoud van de website aangeboden op een “as is” basis zonder dat er expliciete of impliciete garanties, van welke aard dan ook, worden gegeven.
  2. Noch , noch haar partners, medewerkers of vertegenwoordigers zullen daarom aansprakelijk zijn voor mogelijke fouten of weglatingen of voor enige schade als gevolg van het gebruik van deze website of voor enige handeling die wordt uitgevoerd door de Gebruiker op basis van de informatie die hierop verstrekt wordt.
  3. Niettegenstaande het voorgaande zal alles in het werk stellen om zo accuraat mogelijk te zijn en om fouten in de inhoud en informatie op de website te voorkomen. In ieder geval is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit mogelijke fouten in de inhoud en informatie die op het internet kunnen verschijnen, op voorwaarde dat deze niet aan hen kunnen worden toegerekend.
  4. Verder is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de schending van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle onderdelen op deze website, of het nu gaat om teksten, artikelen, omschrijvingen, afbeeldingen, grafieken, geluiden, video’s, merken, logo’s, interactieve functies of andere onderdelen, de structuur en het ontwerp, de selectie en presentatie van de inhoud en onderdelen die hiervan deel uitmaken, en de software die vereist is voor de werking, toegang en gebruik ervan, zijn het eigendom van of, in voorkomend geval, de betreffende licentiegevers. Alle onderdelen blijven beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten waar de Gebruiker zich aan moet houden.
  2. De inhoud en informatie op de huidige website worden uitsluitend aan de Gebruiker verstrekt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. De Gebruiker kan alle onderdelen van onze website bekijken, printen, kopiëren en opslaan op zijn/haar computer of andere gegevensdragers, zolang dit alleen en uitsluitend voor persoonlijk- en privégebruik is. Het reproduceren, kopiëren, verspreiden, publiek bekendmaken, transformeren of, in het algemeen, enig gebruik van de beschermde onderdelen van deze website zonder de voorafgaan schriftelijke toestemming van is echter verboden.
  3. Er kunnen ook handelsmerken en logo’s van derden getoond worden op onze site, die beschermd zijn door de industriële en intellectuele eigendomsrechten van hun eigenaren, welke de Gebruiker kan bekijken op de website van deze derden.
  4. We behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten voor die niet uitdrukkelijk verleend zijn of vermeld worden op deze website die aan ons toebehoren in overeenstemming met de huidige geldende norm.
 8. Privacy
  1. We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegeven te bekijken, verwerken en bekend te maken, evenals informatie met betrekking tot uw gebruik van of navigatie op onze website indien dit nodig is om o.a. (i) te voldoen aan de geldende wetgeving, (ii) te voldoen aan verzoeken van de overheid of gerechtelijke of politie verzoeken die we kunnen ontvangen, (iii) om beveiligingsschendingen van onze website te voorkomen of om technische incidenten op te lossen, (iv) om te reageren op verzoeken voor Gebruikssupport of (v) om onze industriële en intellectuele eigendomsrechten te beschermen.
  2. Uw persoonlijke gegevens die u verstrekt of die wij verkrijgen, in overeenstemming met ons Privacy-beleid, met betrekking tot uw navigatie en/of gebruik van onze website, zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen in ons Privacy-beleid, die u hier kunt raadplegen.
 9. Rechtsgebied
  Alle kwesties die zich voordoen tussen en de Gebruiker met betrekking tot de interpretatie, naleving en geldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden en alle relaties die tussen hen tot stand zijn gekomen, worden beheerst door eigen bepalingen, en in zover hierin niet wordt voorzien, in overeenstemming met de Spaanse wetgeving, en partijen zullen zich uitdrukkelijk wenden tot de Rechtbanken en Tribunalen in het rechtsgebied waar gevestigd is.